logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
STATUT

STATUT

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ: CENTRUM NAUKI O LAKTACJI

Uchwalony przez

Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

w dniu 1 września 2006 roku

Zmieniony przez Fundację Twórczych Kobiet dn. 5 i 26 lipca 2008

Ponownie zmieniony dn. 10 marca 2010 i 1 marca 2011, 30 marca 2017


PODSTAWA PRAWNA


§ 1

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz.U. 2004 roku Nr 256, poz. 2572).
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.. U. z 2003 roku, Nr 137, poz. 1304).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w trybach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 227, poz. 2247).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku, Nr 6, poz. 69).
 6. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. z dn. 5 grudnia 1996  ze zmianami z dn. 21 lipca 2008 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dn. 6 października 2004 r.
 8. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dn. 15.05.2001
 9. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dn. 17 grudnia 1998 (Dz. U. z dn.29 grudnia 1998 r)

NAZWA I SIEDZIBA PLACÓWKI


§ 2

 1. Organem założycielskim Placówki jest Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.
 2. Właścicielem placówki jest Fundacja Twórczych Kobiet – organ prowadzący.
  1. Placówka nosi nazwę: CENTRUM NAUKI O LAKTACJI
  2. Ilekroć w Statucie występuje słowo Placówka, należy przez to rozumieć CENTRUM NAUKI O LAKTACJI
  3. Siedzibą Placówki jest lokal mieszczący się w Warszawie przy ul. Hozjusza 2.

INFORMACJE OGÓLNE


§ 3

 1. Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne dorosłych, jest ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego dla lekarzy, położnych, pielęgniarek. Posiada strukturę odpowiadającą profilowi społeczno-usługowemu.
 2. Zajęcia z uczestnikami odbywają się w wynajmowanych salach wykładowych wyposażonych w podstawowy sprzęt wizualny w Domu Pielgrzyma Amicus, ul. Hozjusza 2, Warszawa oraz w Centrum Konferencyjno-szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa  lub na terenie innego ośrodka spełniającego wymagania stawiane salom dydaktycznym.
 3. Podstawową formą pracy sąÂ  zajęcia dydaktyczne teoretyczne i praktyczne prowadzone przez nauczycieli CNoL podczas kursów.
 4. Cykl nauczania w Placówce zależy od ilości godzin dydaktycznych w danym kursie: od 3 do 200 godzin zajęć.
 5. Nauczanie odbywa się w oparciu o autorskie programy zatwierdzane przez Radę Programową Placówki.
 6. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu wystawiony na własnym blankiecie Placówki oraz zaświadczenie imienne potwierdzające ilość odbytych godzin kursu, wystawione na własnym blankiecie Placówki wg wzoru MEN, CKPPiP  albo OIL oraz IBLCE.
 7. Placówka prowadzi weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie poradnictwa laktacyjnego nadając m.in. tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Tytuł uprawnia osobę, która spełniła wszystkie wymagania do używania nazwy i znaku towarowego zgodnie z ich przeznaczeniem przez 7 lat.
 8. Kandydaci na Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych muszą spełnić kryteria rekrutacji, odbyć wymaganą ilość godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz praktyki indywidualnej, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, co jest uregulowane szczegółowymi przepisami. (Standardy CDL, Regulamin kształcenia CNoL)


CEL, ZADANIA, FORMY REALIZACJI


§ 4

Celem placówki jest:


-        poszerzanie wiedzy oraz uzupełnianie praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie opieki zdrowotnej nad matkami i dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa laktacyjnego

-        poszerzanie wiedzy w zakresie wszystkich dziedzin nauki związanych z ludzką laktacją

-        prowadzenie biblioteki,

-        prowadzenie i wspieranie badań i innych działań na rzecz aktualizowania wiedzy o laktacji i związanych z nią dziedzin.


§ 5

Placówka spełnia następujące zadania:


 1. Opracowuje i aktualizuje autorskie programy doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz kształcenia podyplomowego pedagogów, psychologów i przedstawicieli innych zawodów.
 2. Organizuje kształcenie w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia kierowanego i stacjonarnego w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w wyżej wymienionych dziedzinach na różnych poziomach, m.in. organizacja kursów dokształcających dla pielęgniarek, położnych i kursów medycznych dla lekarzy.
 3. Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 oraz Wzorcem Działania dla Europy 2006 kształci profesjonalnych doradców laktacyjnych.
 4. Dba o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry nauczycielskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe.
 5. Prowadzi kształcenie kadry i udoskonalanie jej umiejętności dydaktycznych i poszerzanie warsztatu pracy.
 6. W procesie kształcenia wykorzystuje nowoczesne metody i techniki audiowizualne oraz metody aktywizujące.
 7. Zaspokaja potrzeby społeczne w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.
 8. Aktywizuje zawodowo uczestników kursów.
 9. Prowadzi prace badawcze w dziedzinie ludzkiej laktacji.
 10. Publikuje wyniki swoich badań oraz opracowuje i publikuje protokoły postępowania w zaburzeniach laktacji zgodnie z wiedzą opartą na dowodach.
WŁADZE PLACÓWKI


§ 6


Prowadzącym placówkę jest Dyrektor CENTRUM NAUKI O LAKTACJI. Jego zadania określa dokument Struktura CNoL.

§ 7

Organem współprowadzącym jest Rada Szkoły, która składa się z Dyrektora CENTRUM NAUKI O LAKTACJI, wicedyrektora ds. programowych, specjalistów: ds. nauki, metodyki nauczania, standardu CDL oraz kierowników poszczególnych kursów.

Do zadań Rady Szkoły należy:

a/Ustalanie polityki placówki.

b/Wytyczanie kierunków podejmowanych działań, m.in. prac badawczych, publikacji, organizacji konferencji naukowych, zakresu organizowanego kształcenia.

c/Podejmowanie współpracy z innymi instytucjami.

d/ Promowanie działań placówki w środowisku medycznym

e/ Tworzenie i zatwierdzanie programów autorskich poszczególnych kursów teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

f/ Zatwierdzanie różnych form sprawdzania wyników kształcenia oraz ewaluacji prowadzonej działalności.

g/ Powoływanie Komisji Etycznej.

h/ Powoływanie i odwoływanie sekcji tematycznych lub środowiskowych.


§ 8


Rada Szkoły może powołać Radę Naukową złożoną z zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin.

Rolą Rady Naukowej jest:

a/  wsparcie merytoryczne Rady Szkoły

b/  doradztwo w trudnych sprawach

d/  opiniowanie działań placówki

e/  promowanie placówki poza jej strukturami.


§ 9

Zgodnie z § 7 ptk. g/ Dyrektor Szkoły może powołać Komisję Etyczną do zbadania sprawy w przypadku złożenia skargi zgodnie z Procedurą składania skargi na:


a/ członka Rady Szkoły,

b/ członka personelu,

c/ Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego,


Komisja powinna składać się z minimum 3 członków, przynajmniej dwóch spośród członków Rady Szkoły, najlepiej prezentujących różne zawody.

Komisja postępuje zgodnie z Procedurą składania skargi.§ 10


Zgodnie z § 7 ptk. h/ Rada Szkoły może powołać sekcje tematyczne lub środowiskowe do realizacji zadań zgodnych z Celami placówki określonymi w § 4.


Sekcję tworzy:

a/ przewodniczący sekcji

b/ dwóch wiceprzewodniczących

c/ członkowie sekcji

Szczegółowe cele, zadania i sposoby ich realizacji przez poszczególne sekcje określa  dokument Zadania Sekcji

Rada Szkoły sprawuje nadzór nad każdą powołaną sekcją.

Rada Szkoły może odwołać władze sekcji w przypadku naruszeń Kodeksu CDL, jeśli dotyczy jej członków oraz całą sekcję w przypadku wygaśnięcia zadań lub braku aktywności.


§ 11


Osobami odpowiedzialnymi za realizowane programy kształcenia, prace badawcze, publikacje, poziom nauczania, dobór kadry nauczycielskiej są:

Zastępca dyrektora ds. programowych oraz specjalista ds. metodyki nauczania.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację kursów są kierownicy poszczególnych kursów oraz specjalista ds. szkoleń personelu medycznego.
Wyżej wymienione osoby stanowią Radę Placówki.


§ 12

Do zadań Kierownika kursu należy:

 1. Nadzór nad merytorycznym poziomem programu kształcenia.
 2. Konsultowania treści merytorycznych z wykładowcami i trenerami.
 3. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej.
 4. Zapewnienia bazy wykładowej spełniającej wymogi ergonomii pracy i przepisów BHP oraz sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych.
 5. Nadzór nad rekrutacją uczestników kursów: zatwierdzanie wymagań,  analiza danych dostarczonych przez koordynatora szkolenia, ostateczne zatwierdzenie listy uczestników.
 6. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych kursu, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań celem podwyższania jakości kursów.
 7. Kierownik powołuje koordynatora kursu i powierza mu zadania określone w dok. Struktura CNoL.


ORGANY PLACÓWKI I ICH ZADANIA


§ 13


Placówka posiada Radę Programową składającą się z Dyrektora CENTRUM NAUKI O LAKTACJI, zastępców dyrektora oraz kierowników poszczególnych kursów oraz zaproszonych ekspertów.


Do zadań Rady Programowej należy:

 1. Zatwierdzanie programów autorskich poszczególnych kursów.
 2. Ustalanie tematyki i ilości godzin dla poszczególnych kursów.
 3. Opracowanie podstawy programowej dla poszczególnych kursów.
 4. Opracowanie programu ćwiczeń praktycznych.
 5. Zatwierdzanie różnych form sprawdzania wyników kształcenia.


KADRA NAUCZYCIELSKA

§ 14

Kadra nauczycielska składa się z:

- wykładowców, prowadzących zajęcia teoretyczne i opracowujących materiały edukacyjne

- trenerów, prowadzących zajęcia praktyczne

- egzaminatorów, weryfikujących nabytą podczas kursów wiedzę i umiejętności uczestnikówPERSONEL


§ 15


Personel Placówki to: koordynator szkoleń, koordynator praktyk, koordynator egzaminów, sekretarz, grafik, informatyk, księgowa. Inni pracownicy są zatrudniani w ramach potrzeb.


PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW


§ 16

 1. Prawa i obowiązki kadry nauczycielskiej i personelu Placówki wynikają z zawieranych odrębnie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło. Przyjmowany przez pracowników zakres obowiązków określa dokument Struktura CNoL oraz Regulamin kształcenia CNoL.


 1. Kadra nauczycielska i personel mają obowiązek poddawania się okresowym ocenom prowadzonym przez uczestników kursów oraz przez Dyrektora Placówki. Negatywne wyniki w/w ocen mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
§ 17

Kadra nauczycielska ma prawo do:

 1. Korzystania z literatury fachowej (z Biblioteki CNoL) oraz materiałów dydaktycznych należących do CNoL (konspekty, zdjęcia, przeźrocza, tabele, schematy) z zachowaniem zasad cytowania i poszanowania praw autorskich.
 2. Korzystania ze sprzętu dydaktycznego CNoL lub wynajmowanego przez CNoL.
 3. Powielania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć.
 4. Wprowadzania nowości naukowych do programu nauczania.
 5. Doboru treści kształcenia w zależności od potrzeb grupy.
 6. Zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących  organizacji szkolenia i                   przebiegu zajęć.
 7. Prowadzenia zajęć w pomieszczeniach spełniających wymogi ergonomii pracy i przepisy BHP.


§ 18


Kadra nauczycielska ma obowiązek:


 1. Stosowania się do Zasad dla wykładowców CNoL oraz Regulaminów egzaminów.
 2. Prowadzenia zajęć teoretycznych zgodnie z Podstawą programową CNoL dla danego kursu, a zajęć praktycznych zgodnie z Ramowym programem praktyk.
 3. Przeprowadzenie zajęć tak, aby cele ogólne i szczegółowe danego tematu zostały zrealizowane, a praktykant nabył umiejętności zgodnie z wykazem.
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne przygotowanie i przekazywanie treści merytorycznych w oparciu o pozycje piśmiennictwa nie starsze niż z 3 ostatnich lat, przede wszystkim metaanalizy i badania z randomizacją.
 5. Konsultowania treści wykładów z kierownikiem danego kursu.
 6. Przygotowanie prezentacji dla przedstawianych tematów oraz szczegółowego konspektu wykładów dla uczestników kursu. Zapewnienia obecności pacjentów na zajęcia praktyczne.
 7. Zachowania zasad cytowania i poszanowania praw autorskich we wszystkich prezentowanych treściach.
 8. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania (co 15 -20 minut). Stałe doskonalenia metodyki nauczania.
 9. Punktualne rozpoczynanie zajęć i przestrzeganie wyznaczonego czasu z zachowaniem koniecznych przerw.
 10. Dbanie o sprzęt dydaktyczny.
 11. Niezwłoczne powiadomienie organizatora o braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym dniu i wskazanie zastępcy.
 12. Przeprowadzenia zaliczenia zajęć wobec osób nieobecnych na wykładach w formie wskazanej przez wykładowcę lub trenera.
 13. Zalecenia dodatkowych godzin praktyk wobec osób, które nie posiadły umiejętności wyszczególnionych w wykazie.§ 19


ZASADY PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW

Informacje o kursach są powszechnie dostępne. Formy informowania oraz osoby, do których kierowany jest kurs określa Regulamin kształcenia.

Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych (formularz rejestracyjny na www.kobiety.med.pl/rejestracja) do wyczerpania limitu miejsc. Kwalifikacja uczestników odbywa się indywidualnie w zależności od wybranej formy kształcenia (rodzaj kursu). Reguluje to dokument Zasady rekrutacji na kursy CNoL.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW§ 20

Uczestnik ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem nauczania
 2. Korzystania z wiedzy opartej na aktualnych badaniach naukowych najwyższej jakości
 3. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
 4. Kształtowania umiejętności pomagających w pracy z matkami
 5. Korzystania z literatury fachowej
 6. Korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę (w ramach środków posiadanych przez organizatora kursu)
 7. Do wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania
 8. Do nieobecności usprawiedliwionej trwającej nie dłużej niż 10%  ogólnego czasu trwania wykładów (godzin edukacyjnych, GE). Sprawy nieobecności reguluje Regulamin porządkowy.§ 21


Uczestnik ma obowiązek:

- punktualnego przychodzenia na zajęcia

- czynnego uczestnictwa w proponowanych w ramach zajęć zadaniach i dyskusji przypadków

- przestrzegania ciszy w trakcie wykładów

- utrzymania czystości w pomieszczeniach wykładowych

- powiadomienia organizatora o nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu

- dokonywania wpłat na konto FTK  zgodnie z otrzymanym harmonogramem płatności.
§ 22


DOKUMENTACJA PLACÓWKI


Dokumentację Placówki stanowią:

 1. Struktura CNoL.
 2. Podstawa programowa poszczególnych kursów.
 3. Ramowy program praktyk.
 4. Regulamin kształcenia.
 5. Regulamin porządkowy.
 6. Zasady rekrutacji na kursy CNoL.
 7. Zasady dla wykładowców CNoL.
 8. Dzienniki prowadzonych zajęć.
 9. Regulamin egzaminu teoretycznego dla kandydatów na CDL.
 10. Regulamin egzaminu praktycznego dla kandydatów na CDL.
 11. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 12. Standardy CDL.
 13. Kodeks etyczny i „zawodowy” CDL.
 14. Zasady rozliczeń obowiązujące w CNoL/FTK.
 15. Dokumentacja finansowo-księgowa.


SPOSÓB UZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH


§ 23

Formy finansowania Placówki to:

 1. Opłaty uczestników za kursy i inne wydarzenia edukacyjne.
 2. Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez właściciela Placówki z innymi podmiotami.


§ 24


Prowadzenie rozliczeń finansowych Placówki należy do obowiązków księgowej Fundacji Twórczych Kobiet.


ZMIANY W STATUCIE


§ 25


Zmian w niniejszym statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez  Radę Placówki.


Statut zatwierdzono i przyjęto w dniu 1 września 2006 roku.

Zmian dokonano: 5 lipca 2008,  26 lipca 2008, 10 marca 2010, 1 marca 2011, 30 marca 2017.

Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Luty 2018 > »
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

---Promują karmienie piersią

Kursy CNoL

 

 

FTK

Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.