logo

Statut
Statut Fundacji Tw贸rczych Kobiet

Rozdzia艂 I
POSTANOWIENIA OG脫LNE

Paragraf 1
1.聽聽 聽Fundacja Tw贸rczych Kobiet zosta艂a ustanowiona przez Tomasza Chodkowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej za numerem Rep A nr 3591/2008聽 w dniu聽 23 kwietnia 2008 roku przed Iwon膮 Umeck膮, Notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Patriot贸w 309A.

2.聽聽 聽Fundacja dzia艂a na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (jednolity tekst - Dz. U. Nr. 46 z 1991r poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r O Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego i o Wolontariacie, obowi膮zuj膮cego prawa oraz postanowie艅 niniejszego statutu.

Paragraf 2
Fundacja posiada osobowo艣膰 prawn膮.

Paragraf 3
Fundacja pos艂uguje si臋 piecz臋ci膮 z nazw膮 Fundacji.

Paragraf 4
Siedzib膮 Fundacji jest miasto Warszawa.

Paragraf 5
Fundacja prowadzi dzia艂alno艣膰 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak r贸wnie偶 poza jej granicami - z zachowaniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

Paragraf 6
Fundacj臋 powo艂uje si臋 na czas nieokre艣lony.

Paragraf 7
Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Spo艂ecznej.


Rozdzia艂 II
CELE I ZASADY DZIA艁ANIA FUNDACJI

Paragraf 8
Celami Fundacji s膮:
-聽聽 聽edukacja i wspieranie kobiet w tw贸rczym pe艂nieniu r贸l spo艂ecznych 偶ony, matki, karmicielki i wychowawczyni swoich dzieci
-聽聽 聽edukacja i wspieranie聽 kobiet w realizacji ich kariery zawodowej
-聽聽 聽edukacja i wspieranie kobiet w zakresie dba艂o艣ci o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Paragraf 9
Fundacja realizuje swoje cele w szczeg贸lno艣ci poprzez:
1.聽聽 聽Edukacj臋 kobiet i os贸b sprawuj膮cych nad nimi opiek臋 zdrowotn膮 w zakresie zdrowego stylu 偶ycia, zdrowia reprodukcyjnego, ludzkiej laktacji, zdrowego 偶ywienia cz艂owieka.
2.聽聽 聽Edukacj臋 kobiet w zakresie zasad pozytywnej komunikacji, budowania pozytywnych wi臋zi mi臋dzyludzkich, rozwi膮zywania kryzys贸w, og贸lnej higieny psychicznej.
3.聽聽 聽Edukacj臋 kobiet i os贸b sprawuj膮cych wraz z nimi opiek臋 nad dzie膰mi w zakresie piel臋gnacji dzieci zdrowych i chorych, zdrowego od偶ywiania dzieci na poszczeg贸lnych etapach rozwoju, profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz kondycji fizycznej.
4.聽聽 聽Edukacj臋 kobiet i os贸b sprawuj膮cych wraz z nimi opiek臋 nad dzie膰mi w zakresie aktywnego wychowywania dzieci, higieny psychicznej, profilaktyki zagro偶e艅, pozytywnej inicjacji w doros艂o艣膰, z poszanowaniem najwy偶szych warto艣ci oraz godno艣ci rodzica i dziecka.
5.聽聽 聽Edukacj臋 i motywowanie do realizowania zawodowych pasji.
6.聽聽 聽Edukacj臋 i motywowanie do udzielania wsparcia innym kobietom.
7.聽聽 聽Propagowanie w艣r贸d pracodawc贸w idei tworzenia miejsc pracy pozwalaj膮cych na prac臋 w niepe艂nym wymiarze, teleprac臋, prac臋 wykonywan膮 w domu celem umo偶liwienia 艂膮czenia spo艂ecznych r贸l matki i pracownika.
8.聽聽 聽Organizowanie poradni, punkt贸w doradczych, telefon贸w wsparcia w zakresie cel贸w fundacji.
9.聽聽 聽Organizowanie k贸艂 samopomocowych kobiet (szko艂y 偶on, szko艂y matek, szko艂y rodzenia, szko艂y karmienia itp.)
10.聽聽 聽Wydawanie ksi膮偶ek, broszur, folder贸w, biuletyn贸w i podobnych publikacji oraz publikacja artyku艂贸w w prasie bran偶owej zawieraj膮cych rozwini臋cie cel贸w fundacji, promuj膮cych informacje o jednostkach udzielaj膮cych pomocy w zakresie obj臋tym celami fundacji, zasadach korzystania z takiej pomocy i metodach pracy tych jednostek
11.聽聽 聽Organizowanie konferencji, seminari贸w, warsztat贸w, zaj臋膰 sportowych, imprez turystycznych i innych form aktywizacji, zgodnych z celami fundacji.
12.聽聽 聽Prowadzenie serwisu internetowego i publikacja artyku艂贸w w internecie zgodnych z celami fundacji.
13.聽聽 聽Podejmowanie dzia艂a艅 na rzecz uznania 鈥瀖atki i wychowawczyni swoich dzieci鈥 za zaw贸d, za kt贸ry przys艂uguje wynagrodzenie i 艣wiadczenia spo艂eczne.
14.聽聽 聽Podejmowanie dzia艂a艅 rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad matk膮 i dzieckiem.
15.聽聽 聽Nadz贸r nad przestrzeganiem w Polsce rekomendacji 艢wiatowej Organizacji Zdrowia i Dyrektyw Unijnych oraz wynik艂ych z nich rozporz膮dze艅 dotycz膮cych cel贸w fundacji.
16.聽聽 聽 Udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie pomocy spo艂ecznej.
17.聽聽 聽Organizowanie program贸w stypendialnych.
18.聽聽 聽Gromadzenie 艣rodk贸w materialnych przeznaczonych na udzielenie pomocy osobom potrzebuj膮cym w ramach opieki spo艂ecznej
19.聽聽 聽 Gromadzenie 艣rodk贸w materialnych przeznaczonych na wsparcie inicjatyw spo艂ecznych podejmowanych przez osoby i jednostki w zakresie pomocy spo艂ecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, o艣wiaty i wychowania
20.聽聽 聽 Wsp贸艂prac臋 z osobami, jednostkami i instytucjami dzia艂aj膮cymi w zakresie cel贸w przyj臋tych przez fundacj臋.


Rozdzia艂 III
MAJ膭TEK FUNDACJI

Paragraf 10
Maj膮tek Fundacji stanowi fundusz za艂o偶ycielski w kwocie 1000 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c z艂) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, wp艂acony przez Fundatora w got贸wce.

Paragraf 11
1.聽聽 聽Dochodami Fundacji s膮 w szczeg贸lno艣ci:
a.聽聽 聽dochody ze zbi贸rek i imprez publicznych,
b.聽聽 聽dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zar贸wno z terenu Polski jak i z zagranicy,
c.聽聽 聽dochody z praw maj膮tkowych oraz maj膮tku ruchomego i nieruchomego, przekazywane Fundacji nieodp艂atnie b膮d藕 odp艂atnie,
d.聽聽 聽po偶ytki z maj膮tku Fundacji,
e.聽聽 聽inne wp艂ywy.

2.聽聽 聽Fundacja mo偶e gromadzi膰 swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we w艂a艣ciwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3.聽聽 聽Ca艂y doch贸d Fundacji pochodz膮cy ze 藕r贸de艂 wskazanych w Statucie przeznaczany jest na dzia艂alno艣膰 statutow膮 Fundacji.
4.聽聽 聽Fundacja mo偶e lokowa膰 swoje 艣rodki poprzez nabywanie obligacji, bon贸w skarbowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych papier贸w warto艣ciowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i przeznacza膰 uzyskane w ten spos贸b 艣rodki na dzia艂alno艣膰 statutow膮 Fundacji.

Paragraf 12

Dochody pochodz膮ce z subwencji, darowizn, spadk贸w i zapis贸w mog膮 by膰 u偶yte na realizacj臋 wszystkich cel贸w Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Paragraf 13

1.聽聽 聽Fundacja mo偶e rozpocz膮膰 prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej.
2.聽聽 聽Decyzj臋 o rozpocz臋ciu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej podejmuje Zarz膮d, stosownie do Paragrafu 25 p.1.
3.聽聽 聽Dzia艂alno艣膰 gospodarcza Fundacji mo偶e by膰 prowadzona w rozmiarach s艂u偶膮cych do realizacji cel贸w statutowych.
4.聽聽 聽Przedmiotem dzia艂alno艣ci gospodarczej Fundacji mo偶e by膰 prowadzenie dzia艂alno艣ci wytw贸rczej i us艂ugowej w szczeg贸lno艣ci w nast臋puj膮cym zakresie:
a.聽聽 聽dzia艂alno艣膰 wydawnicza
b.聽聽 聽dzia艂alno艣膰 szkoleniowa
c.聽聽 聽organizowanie imprez publicznych, seminari贸w i konferencji
d.聽聽 聽prowadzenie poradnictwa.

Paragraf 14
Fundacja nie mo偶e:
1.聽聽 聽udziela膰 po偶yczek lub zabezpiecza膰 zobowi膮zania maj膮tkiem Fundacji w stosunku do jej cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz os贸b, z kt贸rymi pracownicy pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej "osobami bliskimi"),
2.聽聽 聽przekazywa膰 maj膮tku Fundacji na rzecz swoich cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.聽聽 聽wykorzystywa膰 maj膮tku Fundacji na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika ze statutowego celu Fundacji,


Rozdzia艂 IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

Paragraf 15
Organami Fundacji s膮:
a.聽聽 聽Rada Fundacji zwana dalej Rad膮
b.聽聽 聽Zarz膮d.

Paragraf 16
1.聽聽 聽Rada sk艂ada si臋 z 3 - 5 os贸b, a jej sk艂ad ustalany jest nast臋puj膮co:
a.聽聽 聽pierwszych cz艂onk贸w Rady powo艂uje Fundator,
b.聽聽 聽pozosta艂ych cz艂onk贸w powo艂uje Rada zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej 2/3 dotychczasowego sk艂adu Rady.
2.聽聽 聽Cz艂onkami Rady nie mog膮 by膰 osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo z winy umy艣lnej.
3.聽聽 聽Cz艂onkiem Rady nie mo偶e by膰 osoba pozostaj膮ca z cz艂onkiem Zarz膮du w stosunku pokrewie艅stwa, powinowactwa lub podleg艂o艣ci z tytu艂u zatrudnienia.
4.聽聽 聽Z tytu艂u pe艂nienia funkcji cz艂onkowie Rady mog膮 otrzymywa膰 wynagrodzenie lub zwrot koszt贸w.
5.聽聽 聽Cz艂onkowie Rady mog膮 otrzymywa膰 wynagrodzenie za prac臋 w realizacji konkretnego programu Fundacji.


Paragraf 17
1.聽聽 聽Cz艂onkostwo w Radzie wygasa:
a.聽聽 聽z chwil膮 艣mierci cz艂onka Rady
b.聽聽 聽skutkiem ust膮pienia cz艂onka Rady
c.聽聽 聽powo艂ania do Zarz膮du
2.聽聽 聽Rada mo偶e odwo艂a膰 cz艂onka Rady w wypadku kiedy:
a.聽聽 聽jego dzia艂ania s膮 szkodliwe dla Fundacji lub nara偶aj膮 na szwank jej dobre imi臋
b.聽聽 聽nie bra艂 udzia艂u w co najmniej 3 kolejnych posiedzeniach Rady.
3.聽聽 聽Rada powo艂uje ze swego grona Przewodnicz膮cego oraz jego zast臋pc臋 na dwuletni膮 kadencj臋, przy czym mog膮 by膰 oni wybierani ponownie na kolejne kadencje. Przewodnicz膮cy - a w razie jego nieobecno艣ci zast臋pca - kieruje pracami Rady i przewodniczy jej zebraniom.
4.聽聽 聽Ust臋puj膮cy cz艂onkowie Rady mog膮 uzyska膰 status Honorowych Cz艂onk贸w Rady.
5.聽聽 聽Tytu艂 Honorowego Cz艂onka Rady nadaje Rada za zgod膮 osoby zainteresowanej.
6.聽聽 聽Honorowi Cz艂onkowie Rady maj膮 prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, o kt贸rych s膮 powiadamiani tak jak cz艂onkowie Rady, bez prawa g艂osu.
7.聽聽 聽Cz艂onkostwo w Radzie ulega zawieszeniu w wypadku wyboru cz艂onka Rady do Zarz膮du Fundacji 鈥 na czas jego pracy w Zarz膮dzie.
聽聽 聽
Paragraf 18
1.聽聽 聽Rada zbiera si臋 co najmniej raz w roku.
2.聽聽 聽W posiedzeniach Rady mog膮 uczestniczy膰 przedstawiciele Zarz膮du Fundacji.
3.聽聽 聽Posiedzenie Rady zwo艂uje si臋 z inicjatywy :
a.聽聽 聽Przewodnicz膮cego Rady
b.聽聽 聽co najmniej 2 cz艂onk贸w Rady
a.聽聽 聽Zarz膮du.
4.聽聽 聽Rada podejmuje decyzje w formie uchwa艂 - zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w obecno艣ci co najmniej 2/3 cz艂onk贸w. W razie r贸wnej liczby g艂os贸w w g艂osowaniu zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, decyduje g艂os Przewodnicz膮cego.
5.聽聽 聽Za zgod膮 Przewodnicz膮cego Rady uchwa艂y mog膮 by膰 podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze g艂osowania korespondencyjnego, tak偶e przy u偶yciu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.
6.聽聽 聽Rada sprawuj膮c swe funkcje mo偶e korzysta膰 z opinii i ocen powo艂anych w tym celu specjalist贸w lub powo艂ywa膰 komisje.

Paragraf 19
Do zada艅 Rady nale偶y:
a.聽聽 聽nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 Fundacji,
b.聽聽 聽wytyczanie g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂alno艣ci Fundacji,
c.聽聽 聽ocena pracy Zarz膮du, przyjmowanie corocznych sprawozda艅 i bilansu oraz udzielanie cz艂onkom Zarz膮du absolutorium,
d.聽聽 聽powo艂ywanie i odwo艂ywanie Prezesa i cz艂onk贸w Zarz膮du, podejmowanie decyzji o ich zatrudnieniu oraz ustalanie wynagrodzenia z zastrze偶eniem Paragraf u 20 p. 3.
e.聽聽 聽podejmowanie uchwa艂 o zmianie Statutu Fundacji,
f.聽聽 聽podejmowanie uchwa艂y o po艂膮czeniu Fundacji z inn膮 fundacj膮,
g.聽聽 聽podejmowanie uchwa艂y o likwidacji Fundacji,
h.聽聽 聽uchwalanie Regulaminu pracy Zarz膮du,
i.聽聽 聽uchwalanie Regulaminu Rady.


Paragraf 20
1.聽聽 聽Zarz膮d Fundacji sk艂ada si臋 z 2-5 cz艂onk贸w.
2.聽聽 聽Kadencja Zarz膮du trwa 3 lata. Cz艂onkowie Zarz膮du mog膮 by膰 wybierani ponownie na kolejne kadencje.
3.聽聽 聽Pierwszy sk艂ad Zarz膮du - Prezes i cz艂onkowie powo艂ywani s膮 przez Fundatora.
4.聽聽 聽Ka偶dy nast臋pny sk艂ad Zarz膮du lub poszczeg贸lni cz艂onkowie Zarz膮du powo艂ywani s膮 przez Rad臋, stosownie do Paragrafu 18 p.4.
5.聽聽 聽Cz艂onek Rady nie mo偶e by膰 jednocze艣nie cz艂onkiem Zarz膮du

Paragraf 21
1.聽聽 聽Zarz膮d kieruje dzia艂alno艣ci膮 Fundacji i reprezentuje j膮 na zewn膮trz.
2.聽聽 聽O艣wiadczenie woli w imieniu Fundacji sk艂ada Prezes Zarz膮du samodzielnie, dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du dzia艂aj膮cych 艂膮cznie lub cz艂onek Zarz膮du 艂膮cznie z pe艂nomocnikiem dzia艂aj膮cym w granicach umocowania udzielonego mu przez Zarz膮d.

Paragraf 22
Cz艂onkowie Zarz膮du mog膮 pozostawa膰 w stosunku pracy z Fundacj膮. Wynagrodzenie okre艣la uchwa艂a Rady. Umow臋 o prac臋 zawiera Przewodnicz膮cy Rady.

Paragraf 23
Do zada艅 Zarz膮du nale偶膮: wszelkie sprawy niezastrze偶one w my艣l przepis贸w ustawy lub Statutu Fundacji dla innych organ贸w Fundacji, a w szczeg贸lno艣ci:
a.聽聽 聽uchwalanie rocznych plan贸w finansowych,
b.聽聽 聽prowadzenie bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Fundacji - realizacja cel贸w statutowych,
c.聽聽 聽przyjmowanie i realizacja darowizn, spadk贸w, subwencji i dotacji,
d.聽聽 聽powo艂ywanie i odwo艂ywanie oddzia艂贸w, sekcji, przedstawicielstw, zak艂ad贸w i biur oraz ich kierownik贸w,
e.聽聽 聽sk艂adanie Radzie rocznych sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Fundacji,
f.聽聽 聽anga偶owanie i zwalnianie pracownik贸w Fundacji,
g.聽聽 聽wykonywanie obowi膮zk贸w na艂o偶onych na Fundacj臋 przez przepisy prawa.

Paragraf 24
1.聽聽 聽Posiedzenia Zarz膮du odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeby, nie rzadziej jednak ni偶 raz na trzy miesi膮ce.
2.聽聽 聽Posiedzeniom Zarz膮du przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
3.聽聽 聽Zebrania Zarz膮du zwo艂uje Prezes z w艂asnej inicjatywy lub:
a.聽聽 聽na wniosek cz艂onka Zarz膮du
b.聽聽 聽na wniosek co najmniej 2 cz艂onk贸w Rady w terminie 14 dni od z艂o偶enia pisemnego wniosku.
4.聽聽 聽Cz艂onkowie Zarz膮du winni by膰 powiadomieni o dacie posiedze艅 Zarz膮du w terminie 5 dni przed dat膮 posiedzenia.

Paragraf 25
1. Zarz膮d podejmuje uchwa艂y zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w. W przypadku r贸wnej ilo艣ci g艂os贸w decyduje g艂os Prezesa.
2. Za zgod膮 Prezesa Zarz膮du uchwa艂y Zarz膮du mog膮 by膰 podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze g艂osowania korespondencyjnego, tak偶e przy u偶yciu 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.


Paragraf 26
Cz艂onkostwo w Zarz膮dzie ustaje z chwil膮:
a.聽聽 聽艣mierci cz艂onka Zarz膮du
b.聽聽 聽z艂o偶enia pisemnej rezygnacji
c.聽聽 聽wyga艣ni臋cia kadencji
d.聽聽 聽odwo艂ania przez Rad臋 Fundacji.

Paragraf 27
Zarz膮d Fundacji mo偶e powo艂ywa膰 komisje i ekspert贸w.

Paragraf 28
Posiedzenia Rady i Zarz膮du s膮 protoko艂owane.

Paragraf 29
Szczeg贸艂owy zakres dzia艂ania i tryb pracy Zarz膮du oraz spos贸b sporz膮dzania i przechowywania protoko艂贸w z jego posiedze艅 okre艣la regulamin pracy Zarz膮du uchwalony przez Rad臋 Fundacji.

Rozdzia艂 V
ZMIANY W STATUCIE ORAZ PO艁膭CZENIE FUNDACJI

Paragraf 30
Zmian w Statucie Fundacji mo偶e dokonywa膰 Rada wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej 2/3 cz艂onk贸w.聽聽 聽

Paragraf 31
1.聽聽 聽Dla efektywnego realizowania cel贸w Fundacji mo偶e si臋 ona po艂膮czy膰 z inn膮 fundacj膮, maj膮c膮 siedzib臋 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.聽聽 聽Decyzj臋 o po艂膮czeniu podejmuje Rada wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej 2/3 cz艂onk贸w.
3.聽聽 聽W imieniu Fundacji umow臋 o po艂膮czeniu zawiera Prezes Zarz膮du.

Rozdzia艂 VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

Paragraf 32
1.聽聽 聽O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Rada wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej 2/3 cz艂onk贸w.
2.聽聽 聽Fundacja mo偶e zosta膰 zlikwidowana po wyczerpaniu 艣rodk贸w finansowych.
3.聽聽 聽Likwidacj臋 Fundacji przeprowadza Zarz膮d lub powo艂ani przez Rad臋 likwidatorzy.
4.聽聽 聽Maj膮tek pozosta艂y po likwidacji Fundacji przekazuje si臋, z zastrze偶eniem tre艣ci art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, kt贸rych dzia艂alno艣膰 odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Rad臋 Fundacji.


Tomasz Chodkowski
Fundator
 

Kalendarz

« < Wrzesie艅 2021 > »
P W C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Kram

 

 

Wspieraj膮 nas

Facebook


Stworzone dzi臋ki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.