logo

Statut
 
Statut Fundacji Twórczych Kobiet

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Paragraf 1
1.    Fundacja Twórczych Kobiet została ustanowiona przez Tomasza Chodkowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej za numerem Rep A nr 3591/2008  w dniu  23 kwietnia 2008 roku przed Iwoną Umecką, Notariuszem w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Patriotów 309A.

2.    Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (jednolity tekst - Dz. U. Nr. 46 z 1991r poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r O Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Paragraf 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

Paragraf 3
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

Paragraf 4
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

Paragraf 5
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami - z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Paragraf 6
Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

Paragraf 7
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.


Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Paragraf 8
Celami Fundacji są:
-    edukacja i wspieranie kobiet w twórczym pełnieniu ról społecznych żony, matki, karmicielki i wychowawczyni swoich dzieci
-    edukacja i wspieranie  kobiet w realizacji ich kariery zawodowej
-    edukacja i wspieranie kobiet w zakresie dbałości o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Paragraf 9
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.    Edukację kobiet i osób sprawujących nad nimi opiekę zdrowotną w zakresie zdrowego stylu życia, zdrowia reprodukcyjnego, ludzkiej laktacji, zdrowego żywienia człowieka.
2.    Edukację kobiet w zakresie zasad pozytywnej komunikacji, budowania pozytywnych więzi międzyludzkich, rozwiązywania kryzysów, ogólnej higieny psychicznej.
3.    Edukację kobiet i osób sprawujących wraz z nimi opiekę nad dziećmi w zakresie pielęgnacji dzieci zdrowych i chorych, zdrowego odżywiania dzieci na poszczególnych etapach rozwoju, profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz kondycji fizycznej.
4.    Edukację kobiet i osób sprawujących wraz z nimi opiekę nad dziećmi w zakresie aktywnego wychowywania dzieci, higieny psychicznej, profilaktyki zagrożeń, pozytywnej inicjacji w dorosłość, z poszanowaniem najwyższych wartości oraz godności rodzica i dziecka.
5.    Edukację i motywowanie do realizowania zawodowych pasji.
6.    Edukację i motywowanie do udzielania wsparcia innym kobietom.
7.    Propagowanie wśród pracodawców idei tworzenia miejsc pracy pozwalających na pracę w niepełnym wymiarze, telepracę, pracę wykonywaną w domu celem umożliwienia łączenia społecznych ról matki i pracownika.
8.    Organizowanie poradni, punktów doradczych, telefonów wsparcia w zakresie celów fundacji.
9.    Organizowanie kół samopomocowych kobiet (szkoły żon, szkoły matek, szkoły rodzenia, szkoły karmienia itp.)
10.    Wydawanie książek, broszur, folderów, biuletynów i podobnych publikacji oraz publikacja artykułów w prasie branżowej zawierających rozwinięcie celów fundacji, promujących informacje o jednostkach udzielających pomocy w zakresie objętym celami fundacji, zasadach korzystania z takiej pomocy i metodach pracy tych jednostek
11.    Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, zajęć sportowych, imprez turystycznych i innych form aktywizacji, zgodnych z celami fundacji.
12.    Prowadzenie serwisu internetowego i publikacja artykułów w internecie zgodnych z celami fundacji.
13.    Podejmowanie działań na rzecz uznania „matki i wychowawczyni swoich dzieci” za zawód, za który przysługuje wynagrodzenie i świadczenia społeczne.
14.    Podejmowanie działań rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.
15.    Nadzór nad przestrzeganiem w Polsce rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia i Dyrektyw Unijnych oraz wynikłych z nich rozporządzeń dotyczących celów fundacji.
16.     Udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie pomocy społecznej.
17.    Organizowanie programów stypendialnych.
18.    Gromadzenie środków materialnych przeznaczonych na udzielenie pomocy osobom potrzebującym w ramach opieki społecznej
19.     Gromadzenie środków materialnych przeznaczonych na wsparcie inicjatyw społecznych podejmowanych przez osoby i jednostki w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania
20.     Współpracę z osobami, jednostkami i instytucjami działającymi w zakresie celów przyjętych przez fundację.


Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI

Paragraf 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, wpłacony przez Fundatora w gotówce.

Paragraf 11
1.    Dochodami Fundacji są w szczególności:
a.    dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
b.    dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy,
c.    dochody z praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomego, przekazywane Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
d.    pożytki z majątku Fundacji,
e.    inne wpływy.

2.    Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3.    Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.
4.    Fundacja może lokować swoje środki poprzez nabywanie obligacji, bonów skarbowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przeznaczać uzyskane w ten sposób środki na działalność statutową Fundacji.

Paragraf 12

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Paragraf 13

1.    Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
2.    Decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, stosownie do Paragrafu 25 p.1.
3.    Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych.
4.    Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w szczególności w następującym zakresie:
a.    działalność wydawnicza
b.    działalność szkoleniowa
c.    organizowanie imprez publicznych, seminariów i konferencji
d.    prowadzenie poradnictwa.

Paragraf 14
Fundacja nie może:
1.    udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej "osobami bliskimi"),
2.    przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.    wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,


Rozdział IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

Paragraf 15
Organami Fundacji są:
a.    Rada Fundacji zwana dalej Radą
b.    Zarząd.

Paragraf 16
1.    Rada składa się z 3 - 5 osób, a jej skład ustalany jest następująco:
a.    pierwszych członków Rady powołuje Fundator,
b.    pozostałych członków powołuje Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 dotychczasowego składu Rady.
2.    Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3.    Członkiem Rady nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.    Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot kosztów.
5.    Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w realizacji konkretnego programu Fundacji.


Paragraf 17
1.    Członkostwo w Radzie wygasa:
a.    z chwilą śmierci członka Rady
b.    skutkiem ustąpienia członka Rady
c.    powołania do Zarządu
2.    Rada może odwołać członka Rady w wypadku kiedy:
a.    jego działania są szkodliwe dla Fundacji lub narażają na szwank jej dobre imię
b.    nie brał udziału w co najmniej 3 kolejnych posiedzeniach Rady.
3.    Rada powołuje ze swego grona Przewodniczącego oraz jego zastępcę na dwuletnią kadencję, przy czym mogą być oni wybierani ponownie na kolejne kadencje. Przewodniczący - a w razie jego nieobecności zastępca - kieruje pracami Rady i przewodniczy jej zebraniom.
4.    Ustępujący członkowie Rady mogą uzyskać status Honorowych Członków Rady.
5.    Tytuł Honorowego Członka Rady nadaje Rada za zgodą osoby zainteresowanej.
6.    Honorowi Członkowie Rady mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, o których są powiadamiani tak jak członkowie Rady, bez prawa głosu.
7.    Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu w wypadku wyboru członka Rady do Zarządu Fundacji – na czas jego pracy w Zarządzie.
    
Paragraf 18
1.    Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2.    W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji.
3.    Posiedzenie Rady zwołuje się z inicjatywy :
a.    Przewodniczącego Rady
b.    co najmniej 2 członków Rady
a.    Zarządu.
4.    Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków. W razie równej liczby głosów w głosowaniu zwykłą większością głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
5.    Za zgodą Przewodniczącego Rady uchwały mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.    Rada sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów lub powoływać komisje.

Paragraf 19
Do zadań Rady należy:
a.    nadzór nad działalnością Fundacji,
b.    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c.    ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
d.    powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, podejmowanie decyzji o ich zatrudnieniu oraz ustalanie wynagrodzenia z zastrzeżeniem Paragraf u 20 p. 3.
e.    podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Fundacji,
f.    podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
g.    podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji,
h.    uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu,
i.    uchwalanie Regulaminu Rady.


Paragraf 20
1.    Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków.
2.    Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
3.    Pierwszy skład Zarządu - Prezes i członkowie powoływani są przez Fundatora.
4.    Każdy następny skład Zarządu lub poszczególni członkowie Zarządu powoływani są przez Radę, stosownie do Paragrafu 18 p.4.
5.    Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu

Paragraf 21
1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.    Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania udzielonego mu przez Zarząd.

Paragraf 22
Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. Wynagrodzenie określa uchwała Rady. Umowę o pracę zawiera Przewodniczący Rady.

Paragraf 23
Do zadań Zarządu należą: wszelkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów ustawy lub Statutu Fundacji dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
a.    uchwalanie rocznych planów finansowych,
b.    prowadzenie bieżącej działalności Fundacji - realizacja celów statutowych,
c.    przyjmowanie i realizacja darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
d.    powoływanie i odwoływanie oddziałów, sekcji, przedstawicielstw, zakładów i biur oraz ich kierowników,
e.    składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
f.    angażowanie i zwalnianie pracowników Fundacji,
g.    wykonywanie obowiązków nałożonych na Fundację przez przepisy prawa.

Paragraf 24
1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2.    Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
3.    Zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub:
a.    na wniosek członka Zarządu
b.    na wniosek co najmniej 2 członków Rady w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku.
4.    Członkowie Zarządu winni być powiadomieni o dacie posiedzeń Zarządu w terminie 5 dni przed datą posiedzenia.

Paragraf 25
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Za zgodą Prezesa Zarządu uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania korespondencyjnego, także przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Paragraf 26
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a.    śmierci członka Zarządu
b.    złożenia pisemnej rezygnacji
c.    wygaśnięcia kadencji
d.    odwołania przez Radę Fundacji.

Paragraf 27
Zarząd Fundacji może powoływać komisje i ekspertów.

Paragraf 28
Posiedzenia Rady i Zarządu są protokołowane.

Paragraf 29
Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Zarządu oraz sposób sporządzania i przechowywania protokołów z jego posiedzeń określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Radę Fundacji.
 
Rozdział V
ZMIANY W STATUCIE ORAZ POŁĄCZENIE FUNDACJI

Paragraf 30
Zmian w Statucie Fundacji może dokonywać Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.    

Paragraf 31
1.    Dla efektywnego realizowania celów Fundacji może się ona połączyć z inną fundacją, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Decyzję o połączeniu podejmuje Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
3.    W imieniu Fundacji umowę o połączeniu zawiera Prezes Zarządu.

Rozdział VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

Paragraf 32
1.    O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
2.    Fundacja może zostać zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych.
3.    Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub powołani przez Radę likwidatorzy.
4.    Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.


Tomasz Chodkowski
Fundator
 

Kalendarz

« < Czerwiec 2024 > »
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kram

 

 

Wspierają nas

Facebook


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.